Föreläsningar på Landskapsingenjörsdagen

Här hittar du schema för föreläsningarna, kan läsa mer om vilka som ska föreläsa och vad de ska prata om på Landskapsingenjörsdagen.

9.30 – Linda Hellberg, biolog, naturvårdare – Helsingborgs stad

Invasiva arter

10.45 – Maria von Post & Johan Ekroos, Faculty of Science – Lunds universitet

Grön Infrastruktur för biologisk mångfald 

13.15 – Pål Axel Olsson, professor vid Biodiversitet – Lunds universitet

Olika gräsytor och deras betydelse i urbana miljöer för att bevara och visa biologisk mångfald

14.30 – Åke Hesslekrans & Ann-Mari Fransson, ℅ City

Ekosystemtjänster

Linda Hellberg

Titel: Naturvårdare
Arbetsplats: Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg
Utbildning: Magisterexamen i Biologi
Specialområden: Naturvård och miljövetenskap

Inledningsvis tänkte jag ge en lite bredare bild av hur invasiva arter påverkar våra naturliga ekosystem. Varför pekas invasiva arter pekas ut som en av de största hoten mot biologisk mångfald, bland annat av FN:s forskarpanel IPBES? Hur ser lagstiftningen ser ut på området?

Mer ingående kommer jag sedan att berätta om hur vi i Helsingborg hanterar invasiva arter. Vilka arter har vi problem med, hur hanterar vi dem och hur mycket resurser lägger vi på att bekämpa dem?

Vi har också specialstuderat metoder för bekämpning av parkslide och jätteloka som vi utvärderat under en treårsperiod.


Maria von Post & Johan Ekroos

Johan Ekroos, forskare på CEC (Centrum för miljö- och klimatforskning). Johan är ekolog med ett brett intresse för frågor gällande bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med viss fokus på mångfald i våra brukade landskap. Johan har ett särskilt intresse för hur markanvändning påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster och hur vi kan identifiera strategier som genererar synergieffekter för både mångfalden och dess tjänster.

Maria von Post, forskare på CEC (Centrum för miljö- och klimatforskning). Maria är ekolog med ett generellt intresse för frågor gällande bevarande av biologisk mångfald och ett särskilt intresse för hur vi kan öka samverkan mellan forskning och praktiskt arbete. Marias intresse för det praktiska behovet och möjliga tillämpningen av forskningen kommer delvis från att hon tidigare har arbetat med naturvårdsrelaterade frågor i kommunal regi.

Vi kommer att föreläsa om en relativt ny strategi för bevarande av både biologisk mångfald och ekosystemtjänster, för hållbar landskapsplanering under klimatförändring, grön infrastruktur. Vi kommer att prata om vad grön infrastruktur syftar till att uppnå, vilken roll biologisk mångfald och ekosystemtjänster spelar i den gröna infrastrukturen och hur de kan främjas. Vi kommer även att prata om varför landskapsperspektivet är så viktigt, när det kan uppstå synergier respektive målkonflikter mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster och vad som bör beaktas vid prioritering.

Pål Axel Olsson

Pål Axel Olsson, professor i växtekologi vid enheten för Biodiversitet, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Den biologiska mångfalden finns runt omkring oss oavsett om vi bor i en stuga i skogen eller i ett höghus i staden. Varje plats drar till sig en specifik ansamling av arter och det har visat sig att även kraftigt urbaniserade områden kan ha en rik biologisk mångfald, inte sällan finns där sällsynta och hotade arter. Både medvetet och omedvetet har vi människor skapat unika habitat och genom att förstå arternas behov kan vi lära oss att planera för biologisk mångfald. Jag kommer att prata om hur urbana områden kan med relativt enkla medel kan bli värdefulla livsmiljöer för hotade arter av främst växter och insekter.

Ann-Mari Fransson & Åke Hesselkrans

Ann-Mari Fransson är docent i Ekologi och lektor i Landskapsarkitektur. Har varit med och tagit fram Vägledning för Ekosystemtjänster i Planering, byggande och förvaltning på Boverket. Forskar på att konstruera naturbaserade lösningar i urbana miljöer.Åke Hesslekrans, arkitekt, Strategiavdelningen, Malmö Stadsbyggnadskontor. Har jobbat i projekten MEST (Malmö och ekosystemtjänster) och BEST (Boverket och ekosystemtjänster) samt sitter i styrelsen för CO/City.

Föreläsningen kommer att handla om ekosystemtjänster, hur dessa går att implementera i urbana miljöer och med vilka verktyg. Vidare kommer de diskutera huruvida bestämmelser och regleringar inom kommunen är tillräckliga för att effektivt arbeta med ekosystemtjänster.